ประชาสัมพันธ์

   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนพฤษภาคม 2565 จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้

  การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนและเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น สำหรับโครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมของเดือนถัดไป

  Line Official EC ► 

  สามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สนง.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองโครงการวิจัย

 

 ข่าวกิจกรรม

suwimol

โครงการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามมาตรฐาน (GCP)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ดำเนินการจัดโครงการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามมาตรฐาน (GCP) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการทำวิจัยคลินิก ได้ตระหนักถึงแนวทางการดำเนินการวิจัยตามหลัก ICH-GCP ซึ่งนำไปสู่การวิจัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและมีการทำวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

Previous Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการฯ จาก SIDCER&FERCAP ครั้งที่ 2
Next Article การประชุมวิชาการ The FERCAP 23rd International Conference
Print
152 Rate this article:
No rating