แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย 

 TitleDescriptionModified Date 
1.แบบรายงานตอบข้อคำถามของคณะกรรมการฯ (AF 01-12) - ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด12/27/2021Download
2.แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Protocol Amendment (AF 01-13) - ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด2/14/2022Download
3.ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF 02-13) - ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด6/15/2022Download
4.แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย-ขอต่ออายุรับรองโครงการวิจัย (AF 01-14) - ตัวจริง 1 ชุด5/26/2023Download
5.แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบัน (AF 01-15) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
6.CIOMS FORM (AF 02-15) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
7.แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง (AF 03-15) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
8.แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบัน (AF 04-15) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
9.แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน (AF 05-15) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
10.แบบรายงานการเบี่ยงเบน-การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง (AF 01-16) ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
11.แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01-17) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
12.แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (AF 01-20) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2023Download
13.บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน (AF 01-25) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download
14.จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน (AF 02-25) - ตัวจริง 1 ชุด12/27/2021Download