วิสัยทัศน์

      สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในมนุษย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

      1. ปกป้อง ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในงานวิจัยตามมาตรฐานสากล
      2. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย
      3. มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล