แบบฟอร์มขอทำวิจัย

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 TitleDescriptionModified Date 
1. Full-board Reviewสำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงต่ออาสาสมัคร ซึ่งต้องได้รับการลงมติเห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงร่างการวิจัย
3/31/2022Download
2. Expedited Reviewโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร การพิจารณาจะเร็วขึ้น แต่ยังต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ส่งโครงการวิจัยพร้อมกับรายการตรวจสอบขอบข่ายพิจารณาโครงการวิจัย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด และอิเล็กอิเล็กทร3/31/2022Download
3. Exemption Reviewสำหรับโครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการรับรองการพิจารณาจะรวดเร็วขึ้น แต่ยังต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้ส่งโครงการวิจัยมาพร้อมกับรายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงร่3/31/2022Download

** ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินประเภทการพิจารณาโครงการวิจัยและอาจขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 TitleDescriptionModified Date 
1. AF 01-09 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย12/27/2021Download
2. AF 02-09 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3/14/2022Download
3.AF 02-09 คำอธิบายสำหรับการเขียนแบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3/14/2022Download
4.AF 03-09 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ผู้พิการ12/27/2021Download
5.AF 04-09 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับเด็ก3/14/2022Download
6.AF 05-09 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย12/27/2021Download
7.AF 06-09 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย12/27/2021Download
8.AF 02-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย3/1/2024Download
9.รายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้4/24/2024Download

** แนวทางการทบทวนโครงการวิจัยก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา (นักวิจัยไม่ต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้มากับโครงการวิจัย) โปรดอ่านทบทวนความเหมาะสม 

คำแนะนำ เอกสารคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย/ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย แบ่งตามช่วงอายุ (ตามตาราง) 

อายุเด็ก เอกสารที่ใช้สำหรับเด็ก เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้ปกครอง
ต่ำกว่า 7 ปี ไม่มี 1. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
2. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ลงนาม โดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง
7-12 ปี

ใช้เอกสารสำหรับเด็กตามความสามารถในการอ่านเขียน
1. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี (Information Sheet for Research Participant)
2. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี (Informed Assent Form)
ลงนาม โดยอาสาสมัครเด็ก

ต้องใช้สำหรับผู้ปกครอง ลงนาม โดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง
13-18 ปี ใช้เอกสารสำหรับเด็กใช้เอกสารชุดเดียวกันกับผู้ปกครอง
1. คำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร
2.หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย เพิ่มการลงนาม ของอาสาสมัครเด็กในเอกสาร