หลักเกณฑ์แนวทางที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย 

  Mental Health Act, B.E.2551 (2008) ฉบับภาษาอังกฤษ
  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ฉบับภาษาไทย)
  Good Clinical Practice 2016
  National Health Act, B.E.2550 (2007) ฉบับภาษาอังกฤษ
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ฉบับภาษาไทย)
  แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย (ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย)
  หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational Conference on Harmonization Good Clinical Practice ICH GCP (Good Clinical Practice Guideline) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ฉบับปรุงปรุงใหม่
  หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
  The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject (CIOMS)
  The Belmont Report
  European Convention on Human Rights and Biomedicine
  Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
  AE Guidance
  จรรยาบรรณของนักวิจัย
  กฎนูเรมเบิร์ก 1947
  จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา
  ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก 2013
  แบบแผนการเขียน องค์การอนามัยโลก (WHO Style guide)
  มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์
  แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์
  WEB-CIOMS-EthicalGuidelines 2016