ประชาสัมพันธ์

   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนพฤษภาคม 2565 จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้

  การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนและเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น สำหรับโครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมของเดือนถัดไป

  Line Official EC ► 

  สามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สนง.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองโครงการวิจัย

 

 ข่าวกิจกรรม

suwimol

การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการฯ จาก SIDCER&FERCAP ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนในการรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ ศปช. ครั้งที่ 2 ในระดับนานาชาติ (SIDCER&FERCAP) จาก Dr. Kenji Hirayama ประธาน FERCAP และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ. จันทรา เหล่าถาวร-กาบวัง ประธานมูลนิธิ SIDCER&FERCAP ในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่นำโดย แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศปช. ผ่านการพิจารณาการรับรองคุณภาพฯ ในการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 22 (22nd FERCAP International CONFERENCE) เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ Daegu Catholic University Faculty of Medicine เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี

Previous Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)
Next Article โครงการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามมาตรฐาน (GCP)
Print
222 Rate this article:
No rating