SOP 

 TitleModified Date 
SOP 3/14/2022Download

 แบบฟอร์ม / เอกสาร 

 TitleDescriptionModified Date 
AF 01-01รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs (สารบัญ SOP)3/14/2022Download
AF 01-02แผนภูมิโครงสร้างองค์กร3/14/2022Download
AF 02-02แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3/14/2022Download
AF 01-03คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของคณะกรรมการฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 02-03คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 01-04คำรับรองในการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ (Conflict of Interest Statement Form)3/14/2022Download
AF 01-05แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ3/14/2022Download
AF 01-06คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 02-06รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ3/14/2022Download
AF 03-06แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติที่ปรึกษาอิสระ3/14/2022Download
AF 01-07แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา3/14/2022Download
AF 02-07แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-08แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-09แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย3/14/2022Download
AF 02-09แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3/14/2022Download
-คำอธิบายสำหรับการเขียนแบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3/14/2022Download
AF 03-09ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ผู้พิการ3/14/2022Download
AF 04-09ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับเด็ก3/14/2022Download
AF 05-09แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย3/14/2022Download
AF 06-09แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย3/14/2022Download
AF 07-09ตัวอย่างเอกสารรับรองโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 08-09แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (บันทึกข้อความมติที่ประชุม)3/14/2022Download
AF 01-10รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา3/14/2022Download
AF 02-10เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 01-11แบบประเมินโครงการใหม่ที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน3/14/2022Download
AF 02-11เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 01-12แบบรายงานตอบข้อคำถามของคณะกรรมการฯ3/14/2022Download
AF 01-13แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย3/14/2022Download
AF 02-13ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง3/14/2022Download
AF 03-13รายงานการทบทวนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง3/14/2022Download
AF 04-13ใบรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3/14/2022Download
AF 01-14แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/ขอต่ออายุรับรองโครงการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-15แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบัน3/14/2022Download
AF 02-15CIOMS FORM3/14/2022Download
AF 03-15แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง3/14/2022Download
AF 04-15แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบัน3/14/2022Download
AF 05-15แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน3/14/2022Download
AF 01-16แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง3/14/2022Download
AF 01-17แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด3/14/2022Download
AF 01-18แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง3/14/2022Download
AF 01-19แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-20แบบรายงานสรุปผลการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-21บันทึกขอเชิญประชุมและวาระการประชุม3/14/2022Download
AF 02-21แบบฟอร์มรายงานการประชุม3/14/2022Download
AF 01-23แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร3/14/2022Download
AF 01-24สารบัญเอกสาร (protocol file)3/14/2022Download
AF 01-25บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน3/14/2022Download
AF 02-25จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน3/14/2022Download
AF 03-25แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย3/14/2022Download
AF 01-26บันทึกข้อความขอทำลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปี แล้ว3/14/2022Download
AF 01-27Self-Assessment Form for SIDCER-NECAST3/14/2022Download