ประชาสัมพันธ์

   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนพฤษภาคม 2565 จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้

  การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนและเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น สำหรับโครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมของเดือนถัดไป

  Line Official EC ► 

  สามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สนง.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองโครงการวิจัย

 

 ข่าวกิจกรรม

suwimol

การประชุมวิชาการ The FERCAP 23rd International Conference

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำทีมโดย แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The FERCAP 23rd International Conference ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ Universiti Malaya เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยรูปแบบการประชุมในปี 2023 เน้นประเด็นเรื่องความท้าทายในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในงานวิจัยที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ Big Data เพื่อการวิจัยต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานทันสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน

Previous Article โครงการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามมาตรฐาน (GCP)
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Print
90 Rate this article:
No rating