ประชาสัมพันธ์

 
- แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนมิถุนายน 2563 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเลื่อนประชุมจาก 24 มิถุนายน 2563 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
- แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนธันวาคม 2562 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเลื่อนประชุมจาก 25 ธันวาคม 2562 เป็น วันที่ 22 มกราคม 2563
 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 (19th FERCAP International Conference) เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 
- กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปี 63
 
- สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้เรื่องจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
 
- การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น โครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมเดือนถัดไป
 
- ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้
 
- ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A
 
 
 

 ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)
โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)

โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)

RSS
123