ประชาสัมพันธ์

   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนพฤษภาคม 2565 จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้

  การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนและเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น สำหรับโครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full Board จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมของเดือนถัดไป

  Line Official EC ► 

  สามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สนง.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองโครงการวิจัย

 

 ข่าวกิจกรรม

suwimol

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ดังนี้

1. โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

ในวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.2567 เวลา 13.00-16.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Link ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 มิ.ย.2567   

https://forms.gle/B83vu97DCD4JT8od7

2. โครงการอบรม Advance EC Refreshing Course

ในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Link ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 มิ.ย. 2567 

https://forms.gle/3NtHog2npSfgkQ84A

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

Previous Article การประชุมวิชาการ The FERCAP 23rd International Conference
Print
78 Rate this article:
No rating