ประชาสัมพันธ์

 
- แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนพฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเลื่อนประชุมจาก 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
- แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนสิงหาคม 2564 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเลื่อนประชุมจาก 25 สิงหาคม   2564 เป็น วันที่ 22 กันยายน 2564
 
- แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนกรกฎาคม 2564 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเลื่อนประชุมจาก 27 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2564
 
- กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปี 2566
 
- ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้
 
- การขอทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะ
ได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น โครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 จะได้รับ
การนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมเดือนถัดไป
 
- ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A 
 
 
 
 

 

 

 ข่าวกิจกรรม

suwimol

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ดังนี้

1. โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

2. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principle to Research Involving Human Subject) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

3. โครงการอบรม Advance EC Refreshing Course เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร นักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงวิธีปฏิบัติและดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถทำการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

Previous Article โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)
Next Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)
Print
283 Rate this article:
No rating