ข่าวสาร

suwimol

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ดังนี้

1. โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

2. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principle to Research Involving Human Subject) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

3. โครงการอบรม Advance EC Refreshing Course เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร นักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงวิธีปฏิบัติและดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถทำการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

Previous Article โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)
Next Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)
Print
347