ข่าวสาร

suwimol

โครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5 เอ ชั้น 5 ฝั่งเอ อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Previous Article โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Basic Ethics Research Training)
Next Article โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
Print
770