ข่าวสาร

suwimol

การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนในการรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 2 ในระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation  System of Thailand : NECAST) จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่นำโดย แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านการพิจารณาการรับรองคุณภาพฯ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lotus 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

Previous Article โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
Next Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการฯ จาก SIDCER&FERCAP ครั้งที่ 2
Print
162