ข่าวสาร

suwimol

การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการฯ จาก SIDCER&FERCAP ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนในการรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ ศปช. ครั้งที่ 2 ในระดับนานาชาติ (SIDCER&FERCAP) จาก Dr. Kenji Hirayama ประธาน FERCAP และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ. จันทรา เหล่าถาวร-กาบวัง ประธานมูลนิธิ SIDCER&FERCAP ในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่นำโดย แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศปช. ผ่านการพิจารณาการรับรองคุณภาพฯ ในการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 22 (22nd FERCAP International CONFERENCE) เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ Daegu Catholic University Faculty of Medicine เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี

Previous Article การรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)
Print
76